กรมประมงขอความร่วมมืองดเว้นการปล่อยปลาบึกที่ได้มาจากโรงเพาะฟัก ลงสู่แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขง

1 min read

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย แจ้งขอความร่วมมือมายังประชาชน เกษตรกร และชาวประมงในพื้นที่ว่า ขอความร่วมมืองดเว้นการปล่อยปลาบึกที่ได้มาจากโรงเพาะฟัก ลงสู่แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขง เนื่องจากพบว่าการปล่อยปลาบึกที่ได้จากเพาะฟักลงสู่แม่น้ำโขงจะเป็นการทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาบึกธรรมชาติ อาจทำให้ปลาบึกกลายพันธุ์ และหากจำเป็นก็ขอให้ปล่อยลงเฉพาะในแหล่งน้ำปิดเท่านั้น

 ปลาบึก ได้รับการขนานนามว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และพบว่ามีอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียว ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ CITES บัญชีหมายเลข 1 ซึ่งจัดอยู่ในสถานภาพที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงห้ามมิให้ทำการค้าขายปลาบึกธรรมชาติโดยเด็ดขาด อีกทั้ง มีผู้ผสมพันธ์ปลาบึกกับปลาสวาย จึงส่งผลให้ปลาบึกในธรรมชาติมีจำนวนที่ลดน้อยลงจนเป็นที่กังวลอย่างยิ่ง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โทร.025620494