ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย

สังกัด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนังงานเลขานุการกรม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานที่ตั้ง ภายในศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย  271 หมู่ที่ 6 บ้านปงหลวง  ตำบลเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 57210

                 ระยะห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

ก่อสร้างในปี 2540 และเริ่มดำเนินการส่งกระจายเสียงในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นวันแรก (ความถี่ 103.0 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์)    โดยส่งกระจายเสียงเป็น  ภาษาไทย ส่งกระจายเสียงในวันและเวลาราชการ วันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ในวันวันที่ 1 เมษายน 2541- 31 มีนาคม 2552   ส่งกระจายเสียงวันละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00–24.00 น. (ดำเนินการร่วมกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย)

                ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นมา เริ่มดำเนินการบริหารเวลาและรายงานเองทั้งหมด โดยส่งกระจายเสียงวันละ 15 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00น. ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงทั้งหมด 3 สถานี ได้ทำข้อตกลงทำความร่วมมือ(MOU)ในการเชื่อมโยงสัญญาณแลกเปลี่ยนและเผยแพร่รายการวิทยุร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร