ประวัติสถานี

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย

สังกัด  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้ง      271  หมู่  6  บ้านปงหลวง  ตำบลเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  57210

            เริ่มดำเนินการส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2540 

            (ความถี่  103.0 เมกกะเฮิรตซ์  กำลังส่ง  1  กิโลวัตต์)

            พื้นที่  ใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 2 เชียงราย จำนวน  1 ไร่

ความเป็นมาของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง

1. กรมประมงได้รับอนุมัติความถี่วิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุกระจายเสียง  ระบบ  F.M.

จำนวน 3 สถานี  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532

(1)สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง ให้ใช้ความถี่ 100.75 เมกกะเฮิรตซ์ 

(2)สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ใช้ความถี่ 101.60 เมกกะเฮิรตซ์

(3) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย ให้ใช้ความถี่ 103  เมกกะเฮิรตซ์

2. ในระยะแรกปี  พ.ศ.2532-2535  กำลังดำเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ คือประเทศออสเตรเลีย   และประเทศญี่ปุ่น  ประเทศไทยเกิดมีการยึดอำนาจรัฐบาล  โดยคณะรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รัฐบาลต่างประเทศจึงงดให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย     

3. กรมประมง  จึงของบประมาณประจำปี  เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง ตามปกติเรื่อยมาเป็นลำดับ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ

 4. ปี พ.ศ.2538 กรมประมงประกาศเชิญชวน  บริษัท  ห้างร้าน  และเอกชนเข้าร่วมจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง

5. มีบริษัทที่ให้ความสนใจเสนอเข้าร่วมจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง  จำนวน 4 บริษัท  คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้  บริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น  อินดัสตรี (เนทเวอร์ค)  มหาชน  จำกัด   เป็นผู้ได้รับการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง

6.  ปี 2539 ได้รับงบประมาณจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง  เพียงแห่งเดียว  เป็นเงิน   5,125,000 บาท แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะจัดสร้าง (ก่อสร้างจริง  – ต้องใช้งบประมาณ  เป็นเงิน  10  ล้านบาท)

7.  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2539   กรมประมงได้ขอ     จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงเพิ่มเติม  จำนวน 10 สถานี  ระบบ  FM. 7  สถานี ได้แก่   หนองคาย   อำนาจเจริญ   ศรีสะเกษ    เชียงใหม่    ชัยนาท  สุราษฎร์ธานีและตรัง  ระบบ A.M. 3 สถานี ได้แก่  ภูเก็ต  สงขลาและระนอง

8.  วันที่ 16  สิงหาคม 2539  กกช.    ประชุมมีมติให้ยกเลิกการอนุมัติจัดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประมง จำนวน 3 สถานี   คือที่   ระยอง  เชียงราย  และร้อยเอ็ด  และให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเพิกถอนและเรียกคืนความถี่ทั้ง 3 สถานี     เนื่องจากกรมประมงไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

9 . วันที่  18  กันยายน  2539    กรมไปรษณีย์โทรเลข      แจ้งยกเลิกการอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและการใช้ความถี่วิทยุ 3 สถานี

10.  วันที่  19  กันยายน  2539  กรมประมงทำเรื่อง  เสนอ  กกช.  ขอดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงทั้ง  3  แห่งต่อไป เนื่องจากกรมประมงได้รับงบประมาณและเงินสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง  รวม 3 แห่ง  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างสถานีวิทยุฯ พร้อมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการกระจายเสียง

11.  วันที่  1 ตุลาคม  2539    กรมประมง  ทำเรื่องขอสงวนความถี่วิทยุของสถานีวิทยุ กระจายเสียงกรมประมง 3 สถานี

12.  วันที่  11  พฤศจิกายน  2539   กกช.  ได้มีมติอนุมัติในหลักการดังนี้

            1.  ให้กรมประมงขยายเวลาการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   ของกรมประมง  3  สถานีที่  จ. ระยอง  เชียงรายและร้อยเอ็ด  ออกไปอีก 1 ปี ( ตั้งแต่  วันที่  11  พฤศจิกายน  2539    ถึงวันที่  10   พฤศจิกายน  2540)

            2.  ให้จัดตั้ง  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง   เอ เอ็ม. ที่จังหวัดระนอง ได้ 1  แห่ง  โดยมีเงื่อนไขว่า กรมประมงจะต้องม่ทำการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจแต่อย่างใด ส่วนสถานีที่เหลือ(FM.  7 แห่ง  และ AM. 2 แห่ง) ให้ฝ่ายเลขานุการ  กกช. รวมเรื่องไว้พิจารณาในคราวเดียวกับหน่วยงานอื่นที่ขอจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง เมื่อแผนการจัดการบริหารความถี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเสร็จเรียบร้อย.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จ.เชียงราย  FM  ความถี่ 103.0 MHz.

การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง   กรมประมง        เริ่มเมื่อวันที่   26   ธันวาคม   2531 กรมประมงได้ทำเรื่องขออนุมัติจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง  ระบบ  เอฟ.เอ็ม.   จำนวน  3  สถานีเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พิจารณา 

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อกระจายข่าวสารด้านเศรษฐกิจ   สังคม   การเกษตร   ข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวสาร  รายการอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการทำการประมง 

2.ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การแปรรูปสัตว์น้ำ  โดยอาศัยสื่อวิทยุกระจายเสียงให้ความรู้  และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้ชาวประมงได้ทราบ

3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็น  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมทางการประมง

4.ให้ข่าวเตือนภัยล่วงหน้า กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ชาวประมงได้รับความเสียหาย

5.เพื่อป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน  โดยให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับน่านน้ำอาณาเขต  กฎหมาย  และระเบียบการทำการประมงระหว่างประเทศ

6.แจ้งข่าวสาร  และข้อมูลที่มีประโยชน์เช่นการจับสัตว์น้ำ  ราคาสัตว์น้ำ  การเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทางการประมง   รวมทั้งการป้องกัน   ระวังรักษาสัตว์น้ำ   เมื่อเกิดอุทกภัย  และโรคระบาด  เป็นต้น

7.เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของกรมประมง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกรมประมงและเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532  คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   มีมติให้กรมประมงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ  เอฟ.เอ็ม.  จำนวน  3  แห่ง  ที่จังหวัดระยอง  จังหวัดเชียงราย  และจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง

            มีหน้าที่  ในการดำเนินการเผยแพร่กระจายเสียง  ถ่ายทอดและโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  ตามนโยบายของรัฐบาล  และกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระจายเสียงให้ข่าวสาร  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเกษตร  การเตือนภัย  ข่าวพยากรณ์อากาศ  สถานการณ์ประมง  และข่าวสารความรู้ทั่วไป  จัดทำบทความ  ความรู้  สารอาชีพการประมง  การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม  ให้ความบันเทิง  อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกรมประมงและรัฐบาล  มีประสิทธิภาพควบคุมดูแลบริหารงานและการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามระเบียบ  และข้อบังคับ