ติดต่อเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย

เลขที่ี 271 หมู่ 6 บ้านปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ห้องสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร.053-154500

ห้องส่งโทรศัพท์ 053-154793

E-MAIL : fm103.cr@gmail.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย